TAURAKALNIS MAISTAS, UAB TAURAKALNIS

Tauro g. 5 -1, VILNIUS
Tel. +370 (5) 2661778, www.taurakalnis.lt